Risico-inventarisatie en evaluatie

U heeft vast wel eens gehoord van een risico-inventarisatie en -evaluatie, ofwel RI&E.

Een RI&E bestaat uit twee zaken: een LIJST met alle risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico.

Bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Zij vallen onder het cao-model, mits deze bedrijven met een door de branche erkend RI&E-instrument werken.

Stap 1: Inventarisatie

Welke risico's spelen er in uw organisatie? De eerste stap van het uitvoeren van een RI&E is het maken van een lijst met de risico’s in uw bedrijf. Dit wordt inventarisatie genoemd. Een manier om dit te doen is om werkrisico’s in te delen naar risicosoorten.

Stap 2: Evaluatie

Hoe groot is het risico? Nadat de lijst met risico’s in uw bedrijf opgesteld is, volgt het evalueren van de risico’s. Vergelijk alle risico’s van de lijst en zet ze in de goede volgorde onder elkaar, de belangrijkste bovenaan. Dit helpt om prioriteiten te stellen voor uw plan van aanpak.

Stel uzelf daarbij de volgende vragen:

  1. Hoe groot is de kans op dit risico?
  2. Hoe vaak wordt men blootgesteld aan dit risico?
  3. Hoeveel werknemers lopen er gevaar?
  4. Wat zijn de mogelijke gevolgen van dit risico?
  5. Welke risico’s kunnen schade veroorzaken aan uw medewerkers, apparaten of het proces?
  6. Welke risico’s zien uw medewerkers graag aangepakt?

Stap 3: Plan van Aanpak

Hoe gaat u uw risico’s aanpakken? Wie doet wat en wanneer? U heeft nu een lijst met ‘things to do’. In een plan van aanpak geeft u aan welke maatregelen genomen gaan worden om de risico’s op te lossen. Hiervoor geldt dat voorkómen beter is dan genezen! Probeer daarom de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het bij het gevolg.

Stap 4: Toetsen van uw RI&E

Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet? Nadat u de risico’s in uw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, is het zaak uw RI&E te laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst/deskundige getoetst wordt. Dit gebeurt door middel van een bedrijfsbezoek. Soms is toetsing niet nodig!

Instemming en inzage

De RI&E en het plan van aanpak moeten na de toetsing ook worden toegezonden aan de ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Zij moeten met de RI&E en het plan van aanpak instemmen. Indien er geen OR of PVT is, geldt deze verplichting natuurlijk niet. Wel is in de arbowet vastgelegd dat werknemers de RI&E moeten kunnen inzien wanneer zij dit willen (inzagerecht). Het is dan ook verstandig om de RI&E en het plan van aanpak te verspreiden onder uw personeel. Zo weet iedereen welke risico’s er spelen en hoe die risico’s aangepakt gaan worden.

Schakel MVOvoorU in om een volledige RI&E uit te laten voeren ›

Stap 5: Aan de slag!

Klaar? Dan bent u begonnen! Nadat u uw RI&E en plan van aanpak hebt laten toetsen, is het tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering van uw plan van aanpak. In het plan van aanpak heeft u aangegeven wie wát gaat doen en binnen welke termijn. U maakt zo’n plan niet voor niets, dus aan de slag ermee! Ook hierin zal de preventiemedewerker het voortouw nemen.

Het is verstandig om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, uw plan van aanpak te bekijken en de voortgang te beoordelen. Zijn de afspraken die u heeft gemaakt nagekomen? Zijn er nog nieuwe zaken aan het licht gekomen die u wellicht in uw plan van aanpak moet verwerken? Kijk bijvoorbeeld eens kritisch naar de oorzaken van eventuele ongevallen of van verzuim. Misschien dat deze om nieuwe maatregelen vragen of dat ze meer prioriteit geven aan plannen die u al gemaakt had.

Kosten

De kosten voor het geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren van een RI&E via MVOvoorU zijn voor rekening van de werkgever. Er wordt altijd eerst een offerte gemaakt.

Home  
Deze site maakt gebruik van cookies. xx