WVP

Als een werknemer langdurig verzuimt, is de werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter verantwoordelijk voor een oplossing. Werkgever en werknemer zijn verplicht samen een plan van aanpak op te stellen met afspraken die tot herstel en re-integratie leiden. Het begeleiden en uitvoeren van de activiteiten die samenhangen met re-integratie kan voor de werkgever een flinke belasting betekenen.

Expertise

MVOvoorU is met haar deskundigheid de aangewezen organisatie om de re-integratie professioneel te begeleiden. Er wordt een vaste casemanager aangesteld die de activiteiten in gang zet, toeziet op het nakomen van afspraken en actie onderneemt wanneer dat nodig is. Naast het feit dat de werkgever nauw betrokken blijft bij de re-integratie, kan hij vertrouwen op de adviezen van MVOvoorU die op expertise berusten. Ze zijn gericht op een snelle en duurzame interne dan wel externe werkhervatting en een voor werknemer en werkgever bevredigende situatie.

MVOvoorU zoekt uit wat de oorzaak is van het ziekteverzuim en gaat na of er een relatie is met privé- of werkproblemen. Op grond van de bevindingen wordt gericht actie.

Wat doet MVOvoorU?

  • Wij begeleiden het verzuimdossier vanaf dag 1 tot einde verzuimperiode.
  • Wij zorgen ervoor dat u als werkgever alle WVP-verplichtingen tijdig en juist heeft afgehandeld.
  • Wij verrichtten alle administratieve handelingen inden nodig.
  • Wij zorgen voor duidelijke terugkoppelingen van spreekuren van zowel bedrijfsarts als andere betrokkenen.
  • Wij houden intensief contact met werkgever en werknemer en eventueel andere betrokkenen
  • Wij voorkomen vertragingen in het proces
  • Wij grijpen in bij nalatigheid inzake dossier naar zowel werkgever als werknemer
  • Wij adviseren klant en medewerker tijdens de gehele verzuimperiode, inzake afspraken, wet en regelgeving en financiële zaken (gericht op verzuim).

Oplossing

MVOvoorU denkt mee en zoekt voortdurend naar de beste en snelste wegen voor herstel. We zijn de spin in het web, hebben oog voor ieders belang en weten om te gaan met de privacy van de werknemer.

Als iemand ziek thuis is, betekent dat niet dat hij of zij niet kan werken.
MVOvoorU gaat altijd na welke mogelijkheden er voor de uitgevallen werknemer zijn om bij het bedrijf betrokken te blijven. Zo mogelijk in een tijdelijk aangepaste functie. Het is belangrijk dat de band met de werkkring behouden blijft.

Home  
Deze site maakt gebruik van cookies. xx